پروژه شما چند اتاق دارد؟

< قبلی

در نظر دارید چه سیستم‌هایی را کنترل کنید؟

 • < قبلی

  هر اتاق چند کانال روشنایی دارد؟

  < قبلی

  نوع سیستم تهویه پروژه را مشخص کنید.

  < قبلی

  سیستم گرمایش از کف در کدام اتاق تعبیه شده است؟

  < قبلی

  کنترل پرده

  < قبلی

  تصمیم دارید سیستم صوتی را در کدام اتاق نصب کنید؟

  < قبلی

  Energy saving & AV control

  < قبلی

  آیا مایلید قطعه هوشمند دیگری اضافه کنید؟

  نظارت کامل بر مصرف انرژی:

  هواشناسی:

  قطعات زیر برای پروژه شما مناسب هستند:

  • محصولات
  • نام محصول
  • تعداد
  IP-COM-PORT
  1
  TIS-MRC
  1