قطعات جانبی – خانه هوشمند TIS قطعات جانبی – خانه هوشمند TIS

کابل‌های IR – ویژه راهکارهای مجهز به گیرنده/فرستنده IR

    کابل گیرنده مادون‌قرمز
    کابل فرستنده مادون‌قرمز
    سنسور خارجی هوشمند