سازمان‌دهی کابل‌های برق در جعبه تقسیم - TIS سازمان‌دهی کابل‌های برق در جعبه تقسیم - TIS

سیم‌های برق را به بهترین شکل در جعبه تقسیم سازمان‌دهی کنید.

ماژول سازماندهی کابل‌های برق

این ماژول ریلی دارای 7 ترمینال ورودی BUS بوده و برای چینش بهتر سیم‌های برق در جعبه تقسیم به‌کار می‌رود.

    BLACK

    UPC 658921799321

    EAN 0658921799321

    BARCODE (UPC)

    تنظیم‌کننده کابل برق TIS