Certyfikaty i patenty

Deklaracja zgodności amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC), zwana też etykietą FCC, to certyfikat przyznawany produktom elektronicznym wytwarzanym lub sprzedawanym na terenie Stanów Zjednoczonych, który potwierdza, że interferencja fal elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenie nie przekracza limitów ustanowionych przez Federalną Komisję Łączności.

Etykietę FCC można znaleźć nawet na produktach sprzedawanych poza granicami Stanów Zjednoczonych, ponieważ często są to produkty produkowane w USA i eksportowane lub produkowane w innych krajach, lecz również importowane do Stanów. Z tego powodu etykieta FCC jest rozpoznawalna na całym świecie, nawet przez osoby, które nigdy nie słyszały o Federalnej Komisji Łączności.


RCM (Regulatory Compliance Mark) to zastrzeżony znak wskazujący, że dostawca deklaruje, że produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i inne wymagania określone w przepisach/przepisach dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego obowiązujących w stanach Australii i Nowej Zelandii, a także jest zgodny z australijską ustawą o komunikacji radiowej oraz nowozelandzka ustawa o komunikacji radiowej „Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej określone w Tylko produkty spełniające wymagania przepisów bezpieczeństwa elektrycznego i przepisów EMC mogą nosić znak RCM.


Oznaczenie CE to symbol wyglądający jak ten na górze strony. Skrót „CE” pochodzi od francuskiego „Conformité Européene”, co dosłownie znaczy „zgodność europejska”. Oznaczenie CE jest używane w oficjalnej dokumentacji UE.

Oznaczenie CE umieszczone na produkcie jest deklaracją producenta, że produkt spełnia znajdujące zastosowanie wymagania europejskiego prawa odnośnie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


Definicja i cel dyrektywy RoHS są dość proste. Celem RoHS jest zmniejszenie zastosowania określonych substancji niebezpiecznych powszechnie używanych do produkcji sprzętów elektronicznych. W celu stwierdzenia zgodności z dyrektywą, każdy komponent musi zostać zbadany na obecność ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Hex-Cr), polibromowego difenylu (PBB) lub polibromowego eteru fenylowego (PBDE). W przypadku kadmu i sześciowartościowego chromu zawartość w materiałach jednorodnych musi być mniejsza niż 0,01%. W przypadku ołowiu, PBB i PBDE zawartość w materiałach jednorodnych nie może być większa niż 0,01%. Każdy komponent zgodny z RoHS nie może zawierać więcej niż 100 ppm ołowiu, z zastrzeżeniem, że ołów nie został dodany celowo do tego komponentu. Na terenie UE niektóre sprzęty medyczne i wojskowe są wyłączone z obowiązku zgodności z dyrektywą.


C-Tick jest oznaczeniem Australijskiego Urzędu ds. Komunikacji i Mediów (ACMA). C-Tick oznacza, że dane urządzenie elektroniczne jest zgodne ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Oznaczenie C-Tick jest ogniwem łączącym urządzenie z dostawcą. Jego posiadanie jest wstępnym warunkiem wymaganym przez rząd Australii do sprzedaży produktu na terenie tego kraju.


Oznaczenie GOST-R to obowiązkowy certyfikat dla wszystkich elektronicznych produktów eksportowanych do Rosji. Prawo Federacji Rosyjskiej stawia wymóg zgodność produktów z rosyjskimi standardami bezpieczeństwa (GOST-R). Produkt nieposiadający oznaczenia zgodności z GOST-R może nie zostać wpuszczony na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Certyfikat GOST-R jest wydawany na podstawie oceny technicznej produktów danej firmy w celu stwierdzenia zgodności z rosyjskimi przepisami prawnymi dot. bezpieczeństwa. Certyfikat jest ważny przez trzy lata, a licencja na używanie certyfikatu przez rok. Licencja może zostać przedłużony po corocznej inspekcji fabryk.


Narodowy Urząd Własności Intelektualnej, znany także jako Chiński Urząd Patentowy, jest urzędem patentowym Chińskiej Republiki Ludowej.

Został założony w 1980 roku jako Urząd Patentowy Chińskiej Republiki Ludowej, a później zmienił nazwę na Państwowy Urząd Własności Intelektualnej (SIPO), a następnie na Narodowy Urząd Własności Intelektualnej. Jest odpowiedzialny za prace związane z patentami i koordynację działań związanych ze sprawami zagranicznymi w dziedzinie własności intelektualnej.

We use cookies to personalize content, customize and analyze advertising and ensure the safe use of the site. By clicking or navigating this site, you consent to the collection of information at www.tiscontrol.com and beyond using cookies. More information are available in the document: Polityka prywatności

OK